Regulamin

 1. Organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego jest Zespół Szkół Muzycznych
  w Sosnowcu.
 2. Honorowymi patronami konkursu są:
  ● Prezydent Miasta Sosnowca
  ● JM Rektor Akademii Muzycznej im. K.Szymanowskiego w Katowicach
 3. Konkurs jest ogólnopolską imprezą skierowaną do uczniów i nauczycieli klas fortepianu szkół muzycznych I stopnia.
 4. Celem konkursu jest prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów, wymiana doświadczeń pedagogicznych nauczycieli oraz popularyzowanie muzyki fortepianowej.
 5. Konkurs odbędzie się w terminie 10 – 11 stycznia 2019 r. (czwartek-piątek) w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu (adres: 41-200 Sosnowiec, ul. Wawel 2).
 6. Instrumentem konkursowym będzie koncertowy fortepian marki Steinway & Sons (Model D-274).
 7. Przesłuchania konkursowe odbędą się w jednym etapie, w następujących kategoriach:
  • Kategoria I – uczniowie klas I-II 6-letniego cyklu nauczania.
  • Kategoria II – uczniowie klas III-IV 6-letniego cyklu nauczania
   oraz klas I-II 4-letniego cyklu nauczania.
  • Kategoria III – uczniowie klas V-VI 6-letniego cyklu nauczania
   oraz klas III-IV 4-letniego cyklu nauczania.
 8. Wymagania repertuarowe dla wszystkich grup:
  1. Program:
   • Utwór polifoniczny lub polifonizujący z epoki baroku.
   • Szybka część sonatiny (sonaty) lub wariacje lub rondo z epoki klasycyzmu (dopuszczony wyjątek – uczestnicy I grupy wiekowej mogą wykonać utwór skomponowany w XX-XXI wieku).
   • Utwór dowolny o charakterze kantylenowym.
  2. Czas prezentacji ograniczony jest limitem czasowym:
   • Grupa I – 10 minut.
   • Grupa II – 12 minut.
   • Grupa III – 15 minut.
  3. Dopuszcza się możliwość przerwania występu po przekroczeniu limitu czasu.
  4. Na karcie zgłoszenia należy podać czas trwania każdego utworu.
  5. Wykonawcy zobowiązani są do wykonania całości programu z pamięci i bez uwzględniania znaków repetycji.
  6. Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna.
 9. Punktację i podział nagród ustali powołane przez organizatora Jury w składzie:
  • dr hab. Beata Bilińska (AM w Katowicach) – przewodnicząca
  • prof. dr hab. Mariola Cieniawa (AM w Krakowie)
  • dr Gracjan Szymczak (AM we Wrocławiu)
 10. Decyzje Jury będą ostateczne i niepodważalne
 11. Laureatami głównych nagród konkursu zostaną wszyscy uczestnicy, którzy uzyskają co najmniej 21 pkt. w skali 1-25 pkt.
 12. Jury może podjąć decyzję o przyznaniu:
  • wyróżnień
  • nagród specjalnych
  • Grand Prix dla jednego spośród wszystkich uczestników konkursu
  • wyróżnień dla nauczycieli.
 13. Laureaci Konkursu zobowiązani będą do występu w uroczystym Koncercie Laureatów.
 14. O terminie przesłuchania oraz próby akustycznej zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani poprzez pocztę elektroniczną oraz stronę internetową konkursu do dnia 4 stycznia 2019 r.
 15. Koszty uczestnictwa w Konkursie uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 16. W przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami programowymi kandydat nie zostanie dopuszczony do konkursu a wpisowe nie będzie zwrócone.
 17. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu konkursu.
 18. Zgłoszenia należy składać poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej www.sf.zsmsosnowiec.pl/zgloszenie/ do dnia 14 grudnia 2018 r.
 19. Kopię dowodu wpłaty bezzwrotnego wpisowego w wysokości 100 zł należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekcjafort@gmail.com
 20. Wpłat należy dokonywać na konto: Rada Rodziców Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu, Alior Bank o/Sosnowiec 36 2490 0005 0000 4530 3283 8299
 21. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie wpisowe nie będzie zwracane.
 22. Ilość uczestników konkursu jest ograniczona.
  • w przypadku przekroczenia limitu uczestników o zakwalifikowaniu na konkurs zdecyduje kolejność zgłoszeń.
  • w przypadku niezakwalifikowania z powodu przekroczenia limitu uczestników wpisowe zostanie zwrócone.
 23. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania nagrań audio i wideo oraz wykorzystywania ich do celów archiwalnych i medialnych.
 24. Odpowiedzi na zapytania udzielamy:
  • pocztą elektroniczną: sekcjafort@gmail.com
  • telefonicznie: wicedyrektor Jolanta Jarosz – tel.: 796-698-085; kierownik sekcji fortepianu Tomasz Śliwiński – tel.: 792-240-386.